KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli RECTUS
 
Kategoria Aktualności

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli RECTUS zaprasza na atrakcyjne szkolenia :
-  Zabawa zamiast agresji - jak wykorzystać ruch do budowania pozytywnych wzorców zachowań?
-  Dziecko z Zespołem Aspergera w przedszkolu i w szkole.
-  Profilaktyka i korekcja deficytów integracji sensorycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
-  Gimnastyka mózgu
-  Kontrakt grupowy w praktyce - Jak przy pomocy mądrego kontraktu z klasą  efektywnie i w krótkim czasie wdrożyć uczniów do samokontroli indywidualnej oraz zintegrować zespół?
-  Rozmowa to nie tylko słowa - Efektywna komunikacja dla nauczycieli, wychowawców, liderów zespołów oraz innych osób pracujących w relacjach interpersonalnych
-  Uczeń z zaburzeniami zachowania w szkole i w środowisku pozaszkolnym
-  Kinezjologia edukacyjna stopień I i II METODA DENNISONA – „Brain Gym” (wprowadzenie, informacje, kurs program , zgłoszenie )

Zajęcia prowadzi: Grażyna Redlisiak - pedagog specjalny, terapeuta – kinezjolog i instruktor Gimnastyki Mózgu i Art-kinezjologii. Redaktor Naczelna pisma edukacyjno - kinezjologicznego „Impuls”. Obecnie wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów z siedzibą w Warszawie.

Rozwój kompetencji miękkich nauczyciela:
- Poznanie i nauka prowadzenia zajęć wg Cyklu D. Kolba – 4 lub 8 godzin (2xpo 4h)
- Autoprezentacja nauczyciela celem budowy współpracy z uczniem 4 lub 8 godzin (2xpo 4h)
- Odporność na stres i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu – 4 godz.
- Asertywność – 4 godz.
- Komunikacja interpersonalna w zespole klasowym 4 lub 8 godzin (2xpo 4h)
- Postępowanie z dokumentacją w samorządowych jednostkach organizacyjnych oświaty – 6 godzin  

Zajęcia prowadzą:
Dr Agnieszka Smarzewska –pracownik naukowy PSW,
Elżbieta Sałamacha - Kustosz Archiwum Państwowego w Siedlcach (zajęcia dot. archiwizacji dokumentów)

- STOSOWANA ANALIZA ZACHOWANIA - kurs III stopniowy terapii behawioralnej
-  Praca z osobą przejawiającą trudne zachowania w oparciu o Stosowaną Analizę Behawioralną
-  Diagnoza psychopedagogiczna w praktyce czyli jak patrzeć na dziecko by optymalnie konstruować program jego terapii?
-  Jak efektywnie  pracować z dzieckiem z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością?
-  Rozwijanie komunikacji u dziecka z autyzmem
-  Terapia behawioralna w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu- KURS
-  Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego
-  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w praktyce– aspekty prawne i terapeutyczne.
-  Dziecko niepełnosprawne w mojej klasie. KURS INFORMACYJNY DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ
-  Rozwijanie samodzielności dzieci i młodzieży z autyzmem - plany aktywności

Zajęcia prowadzą specjaliści Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej w Krakowie.

Więcej informacji na temat kursów i szkoleń organizowanych przez Regionalnych Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli RECTUS można uzyskać pod numerem telefonu 83 343-14-60 lub mailowo biuro@rectus.edu.pl

 

MISJA OŚRODKA

„Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - RECTUS” prowadzi swoją działalność na podstawie aktu założycielskiego opartego na przepisach: ustawy z dnia 7.09.1991r., o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r., w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr. 200, poz. 1537)

Organem prowadzącym Ośrodek jest Podlaska Agencja Consultingowa "Rectus-Woc" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem pełni Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie

Organem doradczym Ośrodka jest Rada Programowa powołana przez Prezesa Zarządu Podlaskiej Agencji Consultingowej "Rectus-Woc" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Rectus" w Białej Podlaskiej realizuje cele i zadania służące doskonaleniu zawodowemu nauczycieli, pracowników oświaty, pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły.

Zakresem działania Ośrodka jest doskonalenie nauczycieli i kadry kierowniczej wszystkich typów szkół i placówek oświatowo - wychowawczych.


Ośrodek realizuje swoje cele poprzez:

§ podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, organizując kursy doskonalące i kwalifikacyjne,
§ doskonalenie umiejętności ważnych dla funkcjonowania zespołów wychowawczych i pracowniczych w oświacie, prowadząc warsztaty tematyczne i metodyczne,
§ upowszechnianie i promocję zmian dotyczących oświaty, nowości edukacyjnych oraz nowatorstwa pedagogicznego,
§ doskonalenie zawodowe nauczycieli,
§ wdrażanie i wspieranie innowacji w zakresie doskonalenia metod i technik nauczania,
§ wspomaganie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
§ badanie efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego,
§ organizowanie konferencji metodycznych,
§ prowadzenie lekcji i zajęć otwartych, zajęć warsztatowych lub innych szkoleń,
§ opracowanie nowatorskich rozwiązań programowych lub metodycznych,
§ wspomaganie nauczycieli stażystów w ocenie i doborze programów, podręczników i wydawnictw funkcjonujących na rynku wydawniczym oraz udzielanie im pomocy metodycznej oraz merytorycznej podczas adaptacji zawodowej,
§ organizowanie warunków do współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli.
§ praca zespołów problemowych,
§ udzielanie pomocy dyrektorom i nauczycielom podczas organizowania wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego,
§ współpraca z zespołami przedmiotowymi i problemowymi rad pedagogicznych,
§ promowanie twórczości pedagogicznej nauczycieli,
§ wspomaganie organizacji turniejów i konkursów ,
§ szeroką współpracę z różnymi instytucjami oświatowymi,
§ współpracę z uczelniami wyższymi w celu wymiany doświadczeń,
§ organizację warsztatów, seminariów, sympozjów, konferencji , narady szkoleniowych, sesje naukowe oraz innych form szkoleniowych.

Wpis do ewidencjiStatut
statut.gif

 
Copyright 2022 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.