KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Program Rewitalizacji Włodawy na liście Marszałka
 
Kategoria Włodawa

Program Rewitalizacji Włodawy uchwalony w maju tego roku, uzyskał pozytywna ocenę i decyzją Zarządu Województwa został wpisany na oficjalna listę programów rewitalizacji. Z tego faktu zadowolenia nie ukrywa Burmistrz Wiesław Muszyński – To ukoronowanie wielomiesięczne pracy naszego zespołu i licznych konsultacji społecznych. Rewitalizacja jest szczególnie ważna dla miast powiatowych takich jak my. Po prawie 30-tu latach przemian gospodarczo-ustrojowych zmieniło się w praktyce wszystko, także nasze – mieszkańców oczekiwania dotyczące jakości zamieszkania. Teren byłej jednostki wojskowej czy rynku to miejsca którym należy nadać nowe funkcje i niejako przywrócić je miastu na nowo.

Zaakceptowany przez województwo Program Rewitalizacji jest warunkiem, który pozwoli na aplikowanie o środki w ramach wyodrębnionego konkursu. Oczywiście nie zrobimy wszystkiego i nie nadrobimy wieloletnich zaległości – wyjaśnia Sekretarz miasta Krzysztof Małecki i jednocześnie Koordynator Rewitalizacji – wnioskiem można objąć tylko te inwestycje, które zostały zgłoszone do naszego programu i znajdują się na liście projektów podstawowych. Ponadto możemy skupić się wyłącznie na tych obszarach które są obszarami rewitalizacji (red.-patrz mapka) czyli takich gdzie kumulują się problemy bezrobocia, ubóstwa czy przestępczości. Te zaś wynikają z diagnozy, która zostały wykonana z bardzo dużą precyzją co podkreślali w swojej opinii eksperci Urzędu Marszałkowskiego. W ramach wniosku miasto będzie ubiegało się o dofinansowanie inwestycji o największym oddziaływaniu na obszary rewitalizacji, jak podkreśla - inwestycji kluczowych ze względu na rozwiazywanie problemów społecznych i gospodarczych.

W tym zakresie miasto od dłuższego czasu współpracuje z powiatem. Jesteśmy już zaawansowani we współpracy i będzie to nasz wspólny, partnerski wniosek. Przemawiają za tym, nie tylko względy własnościowe (red.- powiat jest właścicielem terenu i obiektów po byłej jednostce wojskowej), ale zdrowy rozsadek, bowiem wszystko co robimy w mieście służy jego mieszkańcom. Mamy już wymierne przykłady naszej współpracy, które widzimy na co dzień, choćby wzajemnie wspieramy się w budowie dróg powiatowych (Korolowska, 1000-lecia PP) i gminnych (Reymona, Żeromskiego, Sienkiewicza) – podkreśla Muszyński.

Obecnie trwają prace nad szczegółowym zakresem wniosku, które pozwolą uzyskać najwyższą punktację a w efekcie dofinansowanie. W ramach konkursu dla obszarów rewitalizacji na terenie gmin, w których siedzibę mają powiaty dostępna jest kwota 170 mln.

 Program Rewitalizacji Włodawy na liście Marszałka

 

GRANICE OBSZARÓW REWITALIZACJI

 

Podobszar 1

Granice

Opis

północna

·          granica miasta - północna granica działek: 2405, 2406, 2416/1

wschodnia

·          wschodnia granica działki: 2416/1

południowa

·          południowa granica działki: 2416/1

·          wschodnia granica działek: 2416/2, 2416/3

·          południowa granica działek: 2442/36, 2442/35, 2442/34, 2442/33, 2442/42, 2442/40, 2442/41 ( do ul. Wojska Polskiego)

zachodnia

·          ul. Wojska Polskiego (od działki 2442/41 do ul. Lotniczej)

·          granica miasta - ul. Lotnicza (od ul. Wojska Polskiego do ul. Pancerniaków)

·          granica miasta - ul. Pancerniaków (od ul. Lotniczej do granicy miasta – działka 2405)

·          granica miasta - zachodnia granica działki 2405

 

Podobszar 3

Granice

Opis

północna

·          ul. Wiejska (od ul. Aleja Józefa Piłsudskiego do ul. Krzywej)

·          ul. Krzywa (od ul. Wiejskiej do ul. Podzamcze)

·          przez działki: 938, 937, 936, 934 (od ul. Krzywej do granicy pomiędzy działkami 938 i 939 (od strony wschodniej)

·          od granicy pomiędzy działkami 938 i 939 (od strony wschodniej) w kierunku wschodnim, do granicy miasta - rzeka Bug

wschodnia

·          granica miasta - rzeka Bug

południowa

·          od granicy miasta - rzeka Bug, w kierunku zachodnim, do granicy działki 956/2

·          północna granica działek: 956/2 i 958/2 (do ul. Mostowej)

·          ul. Mostowa (od północnej granicy działki 958/2 do rzeki Włodawki)

·          rzeka Włodawka (od ul. Mostowej do ul. Działkowców)

·          ul. Działkowców (do ul. Nadstawnej)

·          ul. Nadstawna (od ul. Działkowców do ul. Wąwozowej)

·          ul. Wąwozowa (od ul. Nadstawnej do ul. Okunińskiej)

·          przecinając ul. Okunińską do ul. Furmańskiej

·          ul. Furmańska (do ul. Kotlarskiej)

zachodnia

·          przecinając ul. Kotlarską do wschodniej granicy działki 1670/3

·          wschodnia granica działek: 1670/3 i 1670/2 (do ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego)

·          przecinając ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego do wschodniej granicy działki 643/1

·          wschodnia granica działek: 643/1i 641/1(do ul. ks. A. Sanguszki)

·          ul. ks. A. Sanguszki (od ul. Czerwonego Krzyża do ul. Żeromskiego)

·          ul. Żeromskiego (od ul. Przechodniej do ul. Pocztowej)

·          ul. Pocztowa (od ul. Żeromskiego do  ul. Aleja Józefa Piłsudskiego)

·          ul. Aleja Józefa Piłsudskiego (od ul. Pocztowej do ul. Wiejskiej)

 

Podobszar 4

Granice

Opis

północna

·          ul. Mostowa (od rzeki Włodawki do północnej granicy działki 958/2)

·          północna granica działek 958/2 i 956/2, w kierunku wschodnim, do granicy miasta - rzeka Bug

wschodnia

·          granica miasta - rzeka Bug (od działki 956/2 do działki 1961)

południowa

·          granica miasta (od działki 1961 do działki 571)

·          granica miasta - rzeka Włodawka (od działki 571 do ul. Chełmskiej)

zachodnia

·          ul. Chełmska (od rzeki Włodawki do ul. Zabagonie)

·          ul. Zabagonie (do ul. Kraszewskiego)

·          ul. Kraszewskiego (do ul. Jasnej)

·          ul. Jasna (do ul. Nadrzecznej)

·          ul. Nadrzeczna (do ul. Okunińskiej)

·          ul. Okunińska (do rzeki Włodawki)

·          rzeka Włodawka (do ul. Mostowej)

 

Podobszar 5

 

Granice

Opis

północna

·          granica miasta - ul. Wspólna (od działki 34 do ul. Aleja Józefa Piłsudskiego)

wschodnia

·          ul. Aleja Józefa Piłsudskiego (od ul. Lubelskiej)

południowa

·          ul. Lubelska (do ul. Długiej)

·          ul. Długa (od ul. Lubelskiej do ul. Żytniej)

·          ul. Żytnia (do ul. Gospodarczej)

·          ul. Gospodarcza

zachodnia

·          ul. Gospodarcza (do ul. Sybiraków)

·          zachodnia granica działki 34 (od ul. Sybiraków do granicy miasta - ul. Wspólnej)

 

 

 

 

 

Informacja i zdjęcia: Krzysztof Popko, UM Włodawa

MP/14/09/2017

 

 
Copyright 2022 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.