KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Podsumowanie tygodnia, 4-11 września 2017 r.
 
Kategoria Organizacje pozarządowe

Kto skorzysta na zmianach w działaniu funduszu wspierającego ofiary przemocy? Wystąpienie HFPC i SIP

HFPC oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej przesłały do Ministra Sprawiedliwości wystąpienie, w którym wyrażają zaniepokojenie projektowanymi zmianami w działaniu Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów Kodeksu karnego wykonawczego środki zgromadzone w Funduszu będą mogły być wydatkowane np. na szkolenia dla organów prowadzących postępowanie karne i ich pracowników, a także takie wydatki jak zakup środków transportu, wyposażenia, czy też przeprowadzanie robót budowlanych. Motywem takich zmian ma być znaczący, postępujący od połowy 2016 r., przyrost przychodów Funduszu.

Czytaj dalej »

 

Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – państwa członkowskie nie mogą zamykać drogi sądowej w sprawie odmowy wydania wizy

Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał opinię dotyczącą obywatela Maroka, któremu Konsul RP w Rabacie odmówił wydania wizy Schengen.

Zdaniem Rzecznika Generalnego art. 47 Karty Praw Podstawowych nakłada wymóg, aby państwa członkowskie zapewniały sądową kontrolę decyzji o odmowie wydania wizy, tj. gwarantowały prawo do drogi sądowej.

Opinia jest rezultatem skargi, którą obywatel Maroka złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, mimo że obecnie przepisy polskiego prawa wyłączają możliwość sądowej kontroli decyzji w sprawie wydania wizy. Z kolei NSA skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE, wnosząc o dokonanie wykładni przepisów kodeksu wizowego Schengen w świetle Karty Praw Podstawowych UE.

Czytaj dalej »

 

Omówienie orzeczenia ETPC przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego

Prezentujemy orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Fábián przeciwko Węgrom. Omówienie zostało przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego, byłego sędziego w Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu.

Gyula Fábián przeszedł w wieku 47 lat na wcześniejszą emeryturę i zaczął ją otrzymywać od 1 stycznia 2000 r. Pracował jednak nadal, najpierw w sektorze prywatnym w latach 2000 do 2012, a następnie w sektorze publicznym od 1 lipca 2012 r. do 1 kwietnia 2015 r. 1 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy emerytalnej, zgodnie z którą wypłata emerytur osobom zatrudnionym równocześnie w określonych kategoriach służby publicznej została zawieszona, poczynając od 1 lipca 2013 r. na okres ich zatrudnienia. Zasada ta nie miała zastosowania do emerytów pracujących w sektorze prywatnym.  2 lipca 2013 r. poinformowano pana Fabiana, że w związku z nowelizacją przepisów wypłaty jego emerytury zostały zawieszone. Odwołanie od tej decyzji nie przyniosło rezultatu. 31 marca 2015 r. zwolnił się z tego stanowiska i w rezultacie zaczął ponownie otrzymywać emeryturę podniesioną z ok. 550 euro do 585 euro.

W skardze do Trybunału skarżący, z powołaniem się na art. 1 Protokołu nr 1, zarzucił jego naruszenie z powodu zawieszenia wypłaty należnej emerytury. Na podstawie art. 14 Konwencji zarzucił, że padł ofiarą nieusprawiedliwionej różnicy traktowania między emerytami pracującymi w sektorze prywatnym i w niektórych kategoriach sektora publicznego. Wyrok zapadł 5 września 2017 r.

Omówienie jest dostępne tutaj.

 

Opinia HFPC do projektu reformy postępowań dyscyplinarnych w służbach mundurowych

HFPC skierowała do Senatu opinię prawną dotyczącą projektu nowelizacji ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu zmianę przepisów regulujących zasady wznawiania postępowań dyscyplinarnych w służbach mundurowych, co od lat postuluje HFPC.

Zgodnie z obecnymi przepisami ustawy o Policji wznowienie i uchylenie orzeczenia dyscyplinarnego nie jest możliwe po upływie 5 lat od jego uprawomocnienia się. Podobne ograniczenia występują także na gruncie ustaw regulujących status funkcjonariuszy innych służb mundurowych. HFPC w tej sprawie m.in. złożyła petycję do Senatu, gdzie postulowała usunięcie wszelkich ograniczeń terminowych we wznawianiu postępowań dyscyplinarnych na korzyść skazanego funkcjonariusza i objęcie wszystkich funkcjonariuszy służb mundurowych jednolitymi zasadami.

Czytaj dalej »

 

Komentarze ekspertów HFPC w mediach

Adw. Marcin Wolny, prawnik HFPC, komentował wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w którym orzekł, że sądy nie będą mogły badać prawidłowości powołania przez Sejm sędziów i prezesa TK. „Rozumieć to należy w ten sposób, że Trybunał boi się jutrzejszego orzeczenia Sądu Najwyższego i możliwości wskazania przez Sąd Najwyższy, że doszło do nieprawidłowości przy wyborze pani prezes Przyłębskiej. [...] Wydawanie wyroku w tej sprawie ad hoc, na dzień przed, bez udziału mediów [...], wizyty polityków w Trybunale i ekspresowa publikacja wyroku [...] nie budują prestiżu Trybunału i obniżają znaczenie tej instytucji [...]” – powiedział Marcin Wolny. Cała audycja dostępna jest tutaj

 

 

 

 

 

Informacja: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

MP/13/09/2017

 

 
Copyright 2021 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.