KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Podsumowanie tygodnia, 6 czerwca 2017
 
Kategoria Organizacje pozarządowe

Gdzie sięgają granice swobody wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości na temat sędziów?

Z tym pytaniem mierzy się Sąd Okręgowy w Warszawie orzekający w procesie o ochronę dóbr osobistych z powództwa sędzi Sądu Rejonowego Justyny Koski-Janusz przeciwko Ministrowi Sprawiedliwości. HFPC złożyła opinię przyjaciela sądu.

Sprawa dotyczy oświadczenia zamieszczonego w październiku 2016 r. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Zostało w nim zawarte stwierdzenie, że sędzia „miała się wykazać wyjątkową nieudolnością i zupełnie nie radzić sobie z prowadzeniem bardzo prostej, choć głośnej sprawy”.

Pierwsza rozprawa w tym procesie została przerwana na skutek złożenia wniosku przez pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości o wyłączenie od orzekania w sprawie wszystkich sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie (tj. ponad 280 osób).

Czytaj dalej »

 

WSA uwzględnił skargę na decyzję o odmowie wjazdu do Polski uchodźczyni z Czeczenii

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie klientki HFPC – uchodźczyni z Czeczenii – która na granicy w Terespolu próbowała bezskutecznie złożyć wniosek o ochronę międzynarodową.

W ustnych motywach wyroku sąd stwierdził, że sama notatka służbowa, mówiąca o tym, że cudzoziemiec chce wjechać do Polski w celach zarobkowych, jest niewystarczającym dowodem do stwierdzenia motywu wjazdu. WSA orzekł, że w takich sytuacjach musi zostać sporządzony protokół, pod którym znajdzie się podpis cudzoziemca, co będzie stanowić potwierdzenie prawdziwości informacji zawartych w dokumencie.

Czytaj dalej »

 

Omówienie orzeczenia ETPC przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego

Prezentujemy orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie A.H. i inni przeciwko Rosji. Omówienie zostało przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego, byłego sędziego w Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu.

W latach 2010–2012, obywatele USA wszczęli postępowania w sprawie adopcji pewnej liczby dzieci z Rosji. 21 grudnia 2012 r. Duma Rosyjska przyjęła ustawę federalną nr 272-FZ. Wśród innych rozwiązań zakazała adopcji dzieci rosyjskich przez obywateli USA. Weszła ona w życie 1 stycznia 2013 r.  W rezultacie zostały wstrzymane wszystkie postępowania, w których przed tą datą nie została jeszcze wydana decyzja o adopcji. 

W skardze do Trybunału, z powołaniem się na art. 8, skarżący zarzucili, że w sytuacji, gdy byli w zaawansowanym stadium procedury adopcyjnej i została już nawiązana więź emocjonalna między przyszłymi rodzicami i dziećmi, zakaz adopcji stanowił bezprawną i nieproporcjonalną ingerencję w ich życie rodzinne. Na podstawie art. 14 w połączeniu z art. 8 zarzucili, że zakaz dyskryminował przyszłych rodziców ze względu na obywatelstwo amerykańskie. Twierdzili również, że większość dzieci wchodzących w grę wymagała specjalnej opieki medycznej, a pozbawienie jej, uniemożliwiając adopcję w USA, oznaczało traktowanie zakazane w art. 3 Konwencji. Wyrok zapadł 17 stycznia 2017 r.

Omówienie orzeczenia dostępne jest tutaj.

 

Prawa osób pozbawionych wolności. Podstawowe problemy prawne i praktyczne – perspektywa HFPC

Od 11 do 22 maja w Polsce wizytował Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT). W oczekiwaniu na raport z monitoringu oraz rekomendacje dla władz krajowych HFPC zdecydowała się przedstawić spostrzeżenia na temat realizacji praw osób przebywających w miejscach pozbawienia wolności oraz wykonania poprzednich zaleceń CPT.

Raport HFPC zawiera informacje dotyczące zachowań policji i praw osób zatrzymanych, prowadzenia monitoringu miejsc pozbawienia wolności oraz sytuacji w: zakładach karnych, aresztach śledczych, placówkach psychiatrycznych i ośrodkach dla cudzoziemców.

Czytaj dalej »

 

Komentarze ekspertów HFPC w mediach

Dr Dorota Pudzianowska, prawniczka HFPC, mówiła w "Rozmowie dnia Gazety Wyborczej" o rosnącym zaangażowaniu prokuratury w sprawy sądowe dotyczące dyskryminacji. "Prokurator na tle innych stron postępowania ma nadzwyczajne możliwości: może włączyć się do postępowań, w których wcześniej nie uczestniczył i odwołuje się od wyroku np. w sprawie odszkodowania z tytułu dyskryminacji. [...] Wcześniej prokuratorzy nic nie mieli do takich spraw i jest to nowe zjawisko" – powiedziała Dorota Pudzianowska. Rozmowa dostęna jest tutaj.

Jarosław Jagura, prawnik HFPC, komentował odmowę zarejestrowania przez sąd fundacji pomagającej osobom transpłciowym ze względu na to, że jej cele mogą być "niezgodne z interesami RP". "Cele wskazane w statucie miały zmierzać do zapewnienia przestrzegania praw człowieka osób transpłciowych i interpłciowych. Badania pokazują, że to osoby szczególnie narażone na akty przemocy i dyskryminacji. Warto podkreślić, że prawo do równego traktowania i zakaz dyskryminacji są wyrażone w konstytucji nakazującej chronić godność każdego człowieka" – powiedział Jarosław Jagura. Artykuł dostępny jest tutaj

 

 

 

Informacja: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

IP/06/06/2017

 

 
Copyright 2020 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.