KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Podsumowanie tygodnia, 7 lutego 2017
 
Kategoria Organizacje pozarządowe

Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym?

We wspólnym oświadczeniu Komitetu Helsińskiego w Polsce, Rady oraz Zarządu HFPC podkreślono, że wraz z dopuszczeniem do orzekania w TK sędziów wybranych bez ważnej podstawy prawnej i wybór z naruszeniem prawa nowego prezesa TK w „systemie ochrony praw człowieka powstanie poważna luka”.

„Komitet Helsiński w Polsce oraz Rada i Zarząd HFPC stoją na stanowisku, że w tej sytuacji kluczową rolę odgrywać będzie orzecznictwo niezawisłych sądów oraz międzynarodowych organów ochrony praw człowieka” – napisano w wydanym dziś oświadczeniu.

Czytaj dalej »

 

Uchodźcy nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawił 30 stycznia projekt zmian ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony.  HFPC krytycznie odniosła się do tych propozycji. Mają one na celu m.in. wprowadzenie uproszczonego postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcom ochrony międzynarodowej oraz umieszczanie ich na czas postępowania w ośrodkach strzeżonych.

W ocenie HFPC te propozycje dotyczą nieistniejących zagrożeń. Fundacja przypomina, że uchodźcy przybywają do Polski od lat 90. w liczbie kilku – kilkunastu tysięcy rocznie i nie stanowili do tej pory zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego.

Czytaj dalej »

 

Omówienie orzeczenia ETPC przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego

Prezentujemy orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Paradiso i Campanelli przeciwko Włochom. Omówienie zostało przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego, byłego sędziego w Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu.

Skarżący to małżeństwo, które po bezowocnych próbach zapłodnienia in vitro zdecydowało się na macierzyństwo zastępcze, aby w ten sposób móc zostać rodzicami. Dziecko urodziło się w Moskwie i zgodnie z prawem rosyjskim małżonkowie zostali zarejestrowani jako rodzice dziecka. Akt urodzenia nie wskazywał, że urodziło się ono w drodze macierzyństwa zastępczego.

Po powrocie do Włoch skarżącym nie udało się zarejestrować dziecka i małżeństwo zostało oskarżone o „podanie nieprawdziwych danych stanu cywilnego” oraz naruszenie ustawy o adopcji. Dziecko zostało umieszczone w domu dziecka, a małżonków nie poinformowano o miejscu jego pobytu, nie otrzymali również zgody na kontakt z nim. Dziecko otrzymało nową tożsamość, a w akcie urodzenia znalazła się wzmianka, że urodziło się z nieznanych rodziców. W czerwcu 2013 r. sąd uznał, że małżonkowie przestali być uprawnieni do udziału we wszczętej przez nich samych procedurze adopcyjnej, nie byli bowiem rodzicami ani krewnymi dziecka.

W skardze do Trybunału małżeństwo zarzuciło w szczególności naruszenie art. 8 Konwencji z powodu odebrania im dziecka, odmowy uznania ich rodzicielstwa ustalonego za granicą i zarejestrowania aktu urodzenia dziecka.

27 stycznia 2015 r., Izba (Sekcja II) orzekła, stosunkiem głosów pięć do dwóch, że nastąpiło naruszenie art. 8 Konwencji. Sprawa została przyjęta do rozpatrzenia przez Wielką Izbę na wniosek rządu. Wyrok Wielkiej Izby zapadł 24 stycznia 2017 r.

Omówienie orzeczenia dostępne jest tutaj.

Al-Dulimi i Montana Management Inc. przeciwko Szwajcarii

 

HFPC apeluje o usunięcie wizerunków demonstrantów ze stron internetowych policji

HFPC w liście do Komendanta Stołecznego Policji wystąpiła z prośbą o usunięcie ze strony internetowej Komendy Stołecznej Policji wizerunków osób, które brały udział w zgromadzeniach przed Sejmem 16 i 17 grudnia 2016 r. W odpowiedzi policja podkreśliła, że publikacja nastąpiła na polecenie prokuratury.

W liście przesłanym do HFPC Komendant Stołeczny Policji wskazuje, że publikacja zdjęć osób na stronie internetowej KSP została zrealizowana na polecenie prokuratora prowadzącego postępowanie z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. „[…] zasadnym byłoby, aby HFPC skierowała swe spostrzeżenia bezpośrednio do Prokuratora, który polecił publikację zdjęć” – czytamy w liście komendanta.

Czytaj dalej »

 

Komentarze ekspertów HFPC w mediach

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o udzielaniu ochrony cudzoziemcom. Mec. Jacek Białas, prawnik HFPC, krytycznie ocenił proponowane zmiany. „Polityka państwa powinna zmierzać do tego, żeby zapewniać ochronę uchodźcom. Polska zmierza ku temu, żeby tych ludzi nie wpuszczać” – podkreślił. Artykuł dostępny jest tutaj.

Marta Szczepanik, ekspertka HFPC, była gościem audycji "Połączenie" w TOK FM i mówiła o wspólnym raporcie HFPC i innych organizacji pozarządowych z Europy Środkowo-Wschodniej na temat polityki odpychania osób poszukujących ochrony międzynarodowej od swoich granic. „Ten raport był wynikiem obserwacji, że to zjawisko nie jest specyficzne dla naszego przejścia granicznego [polsko-białoruskiego], ale że jest to coś, co dzieje się na terenie wszystkich państw naszego regionu” – stwierdziła Marta Szczepanik. Audycja dostępna jest tutaj, a raport tutaj.

 

 

 

Informacja: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Opracowanie: Iwona Pańko

07/02/2017

 

 
Copyright 2020 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.