KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Podsumowanie tygodnia, 12 lipca 2016
 
Kategoria Organizacje pozarządowe

Krytyczna opinia HFPC dotycząca projektu ustawy antyaborcyjnej

HFPC przedstawiła opinię w sprawie obywatelskiego projektu ustawy przygotowanego przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”. W stanowisku HFPC podkreśla, że wprowadzenie całkowitego zakazu przerywania ciąży wiązałoby się z systemowym naruszaniem godności kobiet i ich podstawowych praw człowieka oraz narażaniem ich na okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie. Ponadto proponowane zmiany w Kodeksie karnym stanowią niedopuszczalną ingerencję w życie prywatne kobiet oraz barierę w realizacji przez nie prawa do ochrony zdrowia.

Czytaj więcej »

 

Druga opinia HFPC na temat ustawy o TK

HFPC przygotowała drugą opinię prawną dotyczącą ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Zdaniem HFPC obecnie procedowany projekt ustawy nie tylko może doprowadzić do paraliżu Trybunału Konstytucyjnego, ale także niweczy dorobek 27 lat polskiej transformacji ustrojowej poprzez zanegowanie zasady demokratycznego państwa prawa oraz zasad niezawisłości sędziów i niezależności sądów. W swojej opinii HFPC zwraca uwagę również na fakt, że projekt ustawy nie spełnia rekomendacji zawartych w opinii Komisji Weneckiej z marca 2016 r. m.in. w dalszym ciągu utrzymano przepis zobowiązujący Trybunał do rozpatrywania spraw w kolejności ich wpływu.

Czytaj więcej »

 

Omówienie orzeczenia ETPC przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego

Prezentujemy orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Kurski przeciwko Polsce. Omówienie zostało przygotowane przez adw. Marka Antoniego Nowickiego, byłego sędziego w Europejskiej Komisji Praw Człowieka w Strasburgu.

Jacek Kurski, wówczas poseł na Sejm Prawa i Sprawiedliwości, w programie telewizyjnym „Warto rozmawiać” oskarżył wydawcę "Gazety Wyborczej" o to, że istniało porozumienie między reklamodawcą i wydawcą gazety. Stwierdził, że reklamodawca „finansował masową propagandę przeciwko Prawu i Sprawiedliwości”.  W postępowaniu krajowym sąd dwukrotnie przyznał rację wydawcy gazety. W skardze do Trybunału J. Kurski zarzucił, że wyroki naruszyły jego prawo do wolności wypowiedzi. Wyrok zapadł 5 lipca 2016 r.

Omówienie dostępne jest tutaj.

 

Wielka Izba ETPC orzekła w sprawie jednostronnych deklaracji rządu

Wielka Izba ETPC orzekła w sprawie Jeronovics przeciwko Łotwie i zajęła się kwestią jednostronnych deklaracji rządu. Są one składane w ETPC gdy państwo przyzna się do naruszeń Konwencji. HFPC przygotowała opinię przyjaciela sądu w tej sprawie i Trybunał uwzględnił ją dokonując rozstrzygnięcia. Trybunał przypomniał zasadę wynikającą z art. 19 EKPC, na mocy której zobowiązany jest do monitorowania jak państwa członkowskie wywiązują się z zobowiązań konwencyjnych. Sędziowie oddalili argumentacje rządu mówiącą, że wystarczającym środkiem naprawienia szkody za naruszenie EKPC była wypłata zadośćuczynienia.

Czytaj więcej »

 

 

 

Komentarze ekspertów HFPC w mediach

Prezentujemy komentarze ekspertów HFPC do najważniejszych wydarzeń ubiegłego tygodnia dotyczących wszystkich obszarów naszego zaangażowania: wolności mediów, dyskryminacji, monitorowania procesu legislacyjnego, problemów uchodźców i migrantów, działalności na rzecz praw człowieka w państwach byłego bloku wschodniego czy też spraw precedensowych.

Marcin Wolny, prawnik HFPC komentował poselski projekt ustawy zmieniający przepisy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Wśród zmian pojawia się m.in. zapis o tym, by domy dziecka nie sąsiadowały z domami pomocy społecznej. Jako uzasadnienie projektu wskazano, że „o zapewnieniu dzieciom prawidłowej opieki i wychowania nie można mówić w przypadku umieszczenia placówki opiekuńczo-wychowawczej […] w jednym budynku z domem pomocy społecznej”. „Nie wydaje mi się, by opisana sytuacja niosła za sobą ryzyko stygmatyzacji nieletnich – stwierdził Marcin Wolny. „Młodzi ludzie powinni być uwrażliwieni na tę problematykę, zaś udawanie, że problemu nie ma, do czasu gdy nie opuszczą placówki, nie jest rozwiązaniem” - dodał. Artykuł dostępny jest tutaj.

W „Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł Marty Górczyńskiej, prawniczki HFPC, który opisuje sytuację cudzoziemców, którzy są ofiarami przemocy w państwie swojego pochodzenia i trafiają do strzeżonych ośrodków, choć prawo tego zabrania. „Sprawa zadośćuczynienia za niesłuszne umieszczenie w ośrodku strzeżonym cudzoziemki będącej ofiarą przemocy wpisuje się w problem, na który HFPC zwraca uwagę od lat. Brak skutecznego systemu identyfikacji ofiar przemocy sprawia, że cudzoziemcy tacy są bezpodstawnie pozbawiani wolności i często dopiero inicjatywa oraz pomoc organizacji pozarządowych prowadzi do ich zwolnienia” czytamy w artykule. Pełna treść dostępna jest tutaj.

Jacek Białas był gościem w Polskim Radiu 24 i mówił o pracownikach z Korei Północnej przebywających w Polsce. „Wydawało się, że w sytuacji gdy mamy do czynienia z obywatelem tak specyficznego kraju jak Korea Północna [...] służby państwowe szybko zareagują i publicznie wyjaśnią tę kwestię. Do tej pory właściwie się to nie stało” – powiedział. „Podstawowe pytanie to takie, czy tutaj w Polsce powinniśmy mieć Koreę Północną w skali mikro. Czy powinno dochodzić do takich sytuacji, że pracownikom się nie wypłaca wynagrodzenia, nie przestrzega norm czasu pracy. Jesteśmy krajem UE i standardy powinny obowiązywać niezależnie od pochodzenia, obywatelstwa itd.” – dodał Jacek Białas. Audycja dostępna jest tutaj.

  

 

Informacja: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Opracowanie: Iwona Pańko

12/07/2016

 

 
Copyright 2021 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.