KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Studia Podyplomowe na SGH
 
Kategoria SGH

Szkoła Główna Handlowa, Katedra Transportu działająca przy Kolegium Zarządzania i Finansów ogłasza nabór na:

Podyplomowe Studia „Zarządzanie i finansowanie w sektorze transportu lotniczego”- IV edycja

Edycja IV – zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2009/2010
(początek zajęć w październiku 2009 roku);

Warunki uczestnictwa

Studia adresowane są do osób posiadających tytuł: licencjat, inżynier, magister.

Cel studiów

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z nowoczesną wiedzą z zakresu finansowania i zarządzania w sektorze lotniczym. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych SGH i innych wyższych uczelni, wybitnych specjalistów z praktyki gospodarczej (m. in. sektora bankowego, ubezpieczeniowego, transportu, prawa i administracji gospodarczej).

Tryb naboru

Rekrutacja kandydatów na studia odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń ze strony instytucji i słuchaczy indywidualnych (złożenie w sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów oraz wniesienie opłaty najpóźniej 2 tyg. przed rozpoczęciem zajęć jest równoznaczne z przyjęciem).
Planowane jest przyjęcie na Studia ok. 30 osób.

Wymagane dokumenty:
- podanie o przyjęcie na studia,
- życiorys,
- odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
- wypełniony kwestionariusz osobowy,
- 2 fotografie,
- dowód wpłaty czesnego na konto uczelni (najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem),
- oświadczenie dotyczące ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w studiach,
- w przypadku płatności ratami – oświadczenie o wpłacie rat, - informacja o płatniku faktury.

Powyższe dokumenty do pobrania znajdują się na stronie: http://www.sgh.waw.pl/ksztalcenie/podyplomowe/dokumenty/

Program studiów

Program studiów obejmuje kilka bloków tematycznych m. in.:
1. Polityka transportowa i otoczenie sektora transportu lotniczego
2. Procesy integracyjne w UE a rozwój sektora usług lotniczych
3. Rynek usług transportu lotniczego
4. Finansowe aspekty kształtowania rynku lotniczego w Polsce
5. Prawne aspekty kształtowania i funkcjonowania rynku lotniczego
6. Zarządzanie w transporcie lotniczym
7. Seminarium dyplomowe.
Program studiów obejmuje łącznie 190 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, seminariów, konwersatoriów, ćwiczeń interaktywnych w grupach z wykorzystaniem kamery video i urządzeń multimedialnych. Warunkiem zakończenia studiów jest uczestniczenie w zajęciach, zdanie egzaminów oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej.

Organizacja studium

Studia trwają 2 semestry. Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2009 roku, a kończą w czerwcu następnego roku. Zajęcia w ramach studiów odbywają się w trybie zjazdów dwudniowych - raz lub dwa razy w miesiącu, w piątki (po południu od 15.30) i w soboty. Przewiduje się 11 – 12 zjazdów po 16 godz. dydaktycznych każdy.

Czesne

Opłata za całość studiów wynosi 6 850 zł (możliwość wpłaty w ratach).
Czesne obejmuje koszt zajęć dydaktycznych, podręczników i skryptów oraz materiałów dydaktycznych, które będą przekazywane nieodpłatnie słuchaczom na każdym zjeździe.

:: Numer konta ::
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162,
02-554 Warszawa
numer rachunku: 67 1240 6960 5005 0602 1205 0005
tytuł wpłaty: imię, nazwisko słuchacza oraz numer studiów: 500-06-1205
(zaś w przypadku wpłaty w ratach prosimy o dopisanie, która rata)

Dodatkowe informacje i zapisy

Prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska
Tel. 0-605-627-345;
e-mail: emarci@sgh.waw.pl

Mgr Paulina Latosek
Tel. 0 609-801-727;
e-mail: katran@sgh.waw.pl

Katedra Transportu:
tel. (22) 564 86 36; 564 93 14/15
Al. Niepodległości 164, bud F, p. 1013; 13
02-554 Warszawa


http://www.sgh.waw.pl/ksztalcenie/podyplomowe/spis/zarzadzanie_i_finansowanie_w_sektorze_transportu_lotniczego/

 
Copyright 2019 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.