KONKURSY I OLIMPIADY

Studia podyplomowe

 
Hemarex
 
Super Mind

Ostatnio najpopularniejsze

Agent Celny - bez egzaminu ale z wyższymi kompetencjami
 
Kategoria Transport Logistyka Cło

                W związku z dużą liczbą telefonów i e-maili jakie spłynęły do Studium Celnego i Podlaskiej Agencji Consultingowej Rectus-WOC z prośbą o wyjaśnienie aktualnej sytuacji jaka zaistniała w zakresie przygotowywania kadr do zawodu Agenta Celnego, w dniu 15 maja zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z zapytaniem o wyjaśnienie tej sytuacji. 27 maja otrzymaliśmy odpowiedź, z której wynika, że wymagane jest minimum 3-letnie doświadczenie w sprawach celnych. Przez doświadczenie rozumie się okres pracy w tej branży lub okres kształcenia specjalistycznego w szkole policealnej przygotowującej do wykonywania tych czynności. Ponadto osoby posiadające wykształcenie wyższe na kierunkach w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie,  mogą zostać wpisane na listę Agentów Celnych. Jednakże w ocenie pracodawców, nie są to wystarczające kwalifikacje, ponieważ osoba taka będzie musiała się także wykazać umiejętnościami praktycznymi. Zlikwidowano egzamin państwowy ale podniesiono wymogi kompetencyjne.
                 14 maja br. nastąpiło przekazanie uchwalonej ustawy przez Marszałka Sejmu do podpisu Prezydentowi RP.


Tadeusz Kucharuk - Prezes Podlaskiej Agencji Consultingowej RECTUS-WOC Sp. z o.o.
Małgorzata Mieńko - Dyrektor Studium Celnego w Białej Podlaskiej                                                          

 

 


TK/MM/30/05/2014

 
Copyright 2020 interwizja.edu.pl.
Copyright © Interwizja.edu.pl 2006 - 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.